Enkel kvartals rapportering til SSB

Flere store og mellomstore boligprodusenter har krav på seg til å rapportere solgte «flerboliger» hvert eneste kvartal inn til SSB. Konsekvensen dersom dette ikke gjøres eller dersom fristen ikke overholdes vil være purringer og i verste fall tvangsmulkt. Vi har valgt å hente formålet med rapporteringen direkte fra SSB sine nettsider, og lyder som følger:

  • Prisopplysningene skal brukes til å utarbeide en kvartalsvis prisindeks for nye boliger. Indeksen skal vise salgsprisutviklingen for nye boliger til sluttbruker/konsument.
  • Bakgrunnen er ønske fra EU om å innlemme boligpriser i [Harmonisert konsumprisindeks](http://www.ssb.no/hkpi/)(HKPI), som brukes til internasjonale sammenlikninger av prisutviklingen. Prisindeksen vil også være en viktig indikator for boligprodusentene, finansinstitusjoner, myndighetene og andre, som ønsker å følge prisutviklingen på nye boliger. Statistisk sentralbyrå vil bruke indeksen som en prisindikator for deler av bygge- og anleggsnæringen i Nasjonalregnskapet

Vi ser at det ofte er en tidkrevende oppgave å samle inn informasjonen som kreves hvert kvartal, samt strukturere denne i en fastsatt mal som er gitt av SSB, for så å sende denne inn via Altinn. Derfor har vi laget en egen rapport for dette i APEX. Bruker din bedrift APEX fra før, så kan data hentes ut fra alle prosjektene dine som har registrert salg hvert kvartal. Du får videre mulighet til å redigere eller eventuelt legge til manglende data, før du generer en .csv fil etter SSB sine krav, klar til innsending. Vi har allerede fått tilbakemelding fra kunder som ser en stor besparelse i tid og resurser ved å bruke denne rapporten i APEX, i forhold til å samle informasjonen fra forskjellige regneark og andre kilder.