Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger i henhold til Åpenhetsloven i APEX IT AS

Bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og krever at virksomheter er åpne og transparente om hvordan de påvirker verden, både lokalt og globalt. Loven har som mål å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, med formålet om å redusere risiko for at virksomheter forårsaker eller medvirker til brudd på disse rettighetene. For å omfattes av loven må en virksomhet oppfylle to av tre vilkår nedenfor: 

 1. Salgsinntekt: >70 MNOK
 2. Balansesum: > 35 MNOK
 3. Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: >50 årsverk 

Loven pålegger virksomheter en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Dette skal gjøres gjennom en offentlig redegjørelse og publikum har rett til å be om dokumentasjon til enhver tid. Formålet med aktsomhetsvurderinger er først og fremst å unngå negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, og i tillegg forhindre skader som følge av virksomhetens operasjoner, produkter eller tjenester. 

Aktsomhetsvurderingene omfatter følgende områder for et ansvarlig arbeidsliv: 

 • Menneskerettigheter
 • Sysselsetting og forholdet mellom partene i arbeidslivet
 • Miljøvern
 • Bekjemping av bestikkelser, tilbud om bestikkelser og pengeutpressing
 • Forbrukerinteresser
 • Offentliggjøring av opplysninger. 

Prosessen knyttet til aktsomhetsvurderinger skal være dynamisk, der hver enkelt bedrift har et selvstendig ansvar for å kartlegge og evt. håndtere en negativ påvirkning. Metoden og omfanget av aktsomhetsvurderingene vil variere avhengig av: 

 • Bedriftens størrelse
 • Forretningsmodell
 • Bedriftens posisjon i leverandørkjeden
 • Type produkt eller tjeneste 

Redegjørelse

APEX IT er ikke direkte berørt av Åpenhetsloven, da selskapet ikke oppfyller kravene. Imidlertid blir APEX IT indirekte påvirket som en leverandør til større selskaper som er direkte berørt. Derfor har APEX IT utarbeidet denne redegjørelsen for aktsomhetsvurderinger tilknyttet Åpenhetsloven. 

APEX IT er et SaaS-selskap som tilbyr sine kunder et digitalt forvaltningssystem utviklet for profesjonelle boligutleiere. Vi automatiserer og effektiviserer alle daglige oppgaver en utleier og utleiemegler møter i arbeidshverdagen. Per i dag er vi 16 ansatte. Vi selger tilgang til vår plattform til B2B-kunder i Norge og betrakter oss som en systemleverandør for kundene våre.

Økonomisk sett har vi ikke en sterk posisjon i leverandørkjeden. Det finnes alternativer til vår tjeneste gjennom direkte konkurrenter og andre arbeidsmetoder. Vi betrakter oss selv som en scale-up, der hovedfokus er på produktutvikling, salg og kundeservice. Vi er derfor et lite selskap med begrenset kapasitet. Vi driver kun virksomhet i Norge innen en bransje som historisk sett ikke har hatt store problemer knyttet til menneskerettigheter, sysselsetting og miljøvern. På grunn av dette har vi for øyeblikket ingen etablerte rutiner, prosedyrer eller ansvarspersoner for aktsomhetsvurderinger og håndtering av disse i bedriften.

Til tross for dette er vi sterkt engasjert i menneskerettigheter, likestilling, arbeidsmiljøloven og sosiale forhold, og vi samarbeider tett med advokatselskapet Arntzen de Besche for å håndtere ulike problemstillinger. Vår vurdering er at vi har en god kultur med hensyn til mennesker, miljø og samfunn, og det skal ikke finnes kritikkverdige forhold knyttet til menneskerettigheter, sysselsetting, miljøvern, bestikkelser og pengeutpressing internt i vår bedrift.

På leverandørsiden anslår vi å ha omtrent 50 forskjellige leverandører totalt. De fleste av disse opererer innen IT-sektoren, der flere er store, kjente, globale aktører som Google, Amazon, Adobe og Slack. Våre norske leverandører består hovedsakelig av ulike tjenestetilbydere innen regnskap, bank, forsikring, jus og markedsføring.. Siden majoriteten av våre leverandører er betydelig større enn oss selv og har et godt omdømme forutsetter vi at de er bevisste sitt ansvar. Derfor anser vi det som unødvendig å utføre omfattende aktsomhetsvurderinger ovenfor disse selskapene.

Oppsummert opplever vi at vi har god kontroll internt og en akseptabel oversikt over våre leverandører når det gjelder menneskerettighetsbrudd, sysselsetting, arbeidsmiljølover, miljøvern, bekjempelse av bestikkelser, forbrukerinteresser osv. Vi har imidlertid ingen faste rutiner eller prosedyrer for aktsomhetsvurderinger eller håndtering av disse i bedriften. Likevel mener vi at vi gjennom normal forretningspraksis vil ha mulighet til å avdekke eventuelle forhold, så lenge vi opprettholder det nære samarbeidet med de leverandørene der risikoen er tilstede. På grunn av APEX ITs størrelse er det også viktig å finne en god balanse og terskel for slike vurderinger. Vår vurdering er at det ikke er hensiktsmessig å utføre mer omfattende vurderinger enn det vi allerede gjør i dag.