Terms Of Service

VILKÅR FOR TILGANG OG BRUK AV PROGRAMVARELØSNING
Leverandøren har utviklet og programvare og dokumentasjon for et prosjektstyrings-/CRM-system omtalt som «APEX» («Løsningen») som kan benyttes av Kunden som et prosjektstyringsverktøy som sikrer sentralisert lagring og behandling om informasjon om prosjekter, kunder, leverandører og andre aktører involvert i prosjekter definert av Kunden.

Løsningen gjøres også tilgjengelig for leverandører og andre prosjektaktører, herunder for boligkjøper(e) og vilkårene nedenfor gjelder tilsvarende for disse med mindre annet er sagt.
Ved å ta løsningen i bruk har Kunden akseptert de vilkår og betingelser for bruk slik disse fremgår nedenfor.

1 NÆRMERE OM LØSNINGEN
Løsningen tilbys som en skybasert tjeneste, hvor Leverandøren åpner for at Kunden selv kan registrere en eller flere brukere og ta Løsningen i bruk. Kunden vil også, gjennom oppføring av informasjon om sine leverandører og kunder (boligkjøpere), kunne gi disse tilgang til begrenset bruk av Løsningen. Kundens kunder og leverandører vil være underlagt særskilte bruksbegrensninger som aksepteres ifm registrering i Løsningen, men vil også kunne bli tilbudt utvidet tilgang basert på særskilt avtale, ref også punkt 10 nedenfor.

Registrerings- og betalingsløsninger fremgår av Leverandørens webportal. Vedkommende som bestiller tilgang på vegne av Kunden innestår for at han har nødvendige fullmakter til å forplikte Kunden.

Leverandøren står fritt til å tilpasse og endre Løsningen i avtaleperioden så lenge dette ikke medfører at Løsningen blir uegnet til formålet eller medfører vesentlige avvik fra funksjonsbeskrivelsen som ligger til grunn for denne Avtalen.

Leverandøren vil kunne tilpasse grafisk layout for Kundens tilgang (logo i webgrensesnitt), men øvrig konfigurasjon av Løsningen gjøres av Kunden selv ved bruk av konfigurasjonsverktøy som er tilgjengelig i Løsningen. Leverandøren vil kunne bistå i arbeidet med slik tilrettelegging basert på avtalte vilkår og betingelser.
KUNDENS RETT TIL BRUK AV LØSNINGEN

På de vilkår og betingelser som fremgår nedenfor gir Leverandøren Kunden en tidsbegrenset, ikke eksklusiv, og ikke overdragelig rett til å bruke Løsningen med de begrensninger som fremgår av denne Avtalen (samlet omtalt som «Bruksretten»). Kunden har ikke rett til å gi personer som ikke er ansatt i Kundens virksomhet tilgang til Løsningen uten etter særskilt avtale med Leverandøren. Kunden vil imidlertid ha rett til å gi begrenset tilgang til løsningen til sine egne kunder og leverandører som oppføres med definert rolle i Løsningen.
Bruksretten gjelder for et ubegrenset antall brukere i Kunden sin virksomhet, og samtidig bruk på et ubegrenset antall datamaskiner/terminaler, dog slik at dette kun gjelder for Kundens egen virksomhet. Bruksretten vil kun omfatte et bestemt antall oppføringer (definert som «Saker», slik som angitt på Leverandørens webside) og bruk utover de avtalte begrensningene skjer gjennom kjøp av utvidet funksjonalitet, se punkt 3.2 nedenfor, og dai samsvar med priser og betingelser som angitt av Leverandøren.

Vederlagsmodell

Priser og betingelser for tilgang til Løsningen er oppgitt på www.apexapp.no og Kunden velger ønsket tjenestenivå og tilganger i forbindelse med første gangs registrering av kundeforholdet med mulighet for etterfølgende utvidelser/endringer på angitte vilkår.

4 LEVERANDØRENS ANSVAR FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD M.V
Leverandøren vil ta alle rimelige forholdsregler for å sikre Kundens tilgang til Løsningen uten driftsavbrudd/tap av tjenestekvalitet annet enn varslet vedlikehold. Varsel om planlagt vedlikehold skal gis innen 3 dager før vedlikehold skal finne sted.

Leverandøren kan imidlertid ikke garantere at det ikke vil kunne oppstå feil eller mangler i Løsningen eller knyttet til dens drift og Kunden må være forberedt på at kortere driftsavbrudd kan forekomme. Leverandøren vil imidlertid ta alle naturlige skritt for å forebygge og avbøte eventuelle driftsproblemer.

5 KUNDENS FORPLIKTELSER – RETT TIL BRUK M.V.
Kunden kan ikke kopiere eller på annen måte reprodusere Løsningen og skal forsikre seg om at alle ansatte, eller andre brukere av Løsningen er gitt underretning de vilkår som fremgår av avtalen

Kunden skal ikke selge, leie ut eller låne ut Løsningen eller distribuere brukernavn og passord til tredjepersoner som ikke har egen avtale med Leverandøren uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren.

6 Opphavsrett, patenter, varemerker og andre immaterielle rettigheter
Kunden er kjent med at alt opphavsrettslig beskyttet materiale, varemerker, varekjennetegn av enhver art, patenterte og/eller patenterbare løsninger og alle øvrige immaterielle rettigheter i – eller tilknyttet Løsninger er Leverandøren sin eiendom og at dette ikke kan benyttes av Kunden til noe formål annet enn hva som er nødvendig for utnyttelse av Løsningen.

7 ANSVARSFRASKRIVELSER – BEGRENSNINGER
Leverandøren innestår ikke for anvendeligheten av Løsningen for noe formål. Løsningen gjøres tilgjengelig for Kunden ”AS IS”, uten noe uttrykkelig eller underforstått garantiansvar.
Leverandøren er ikke ansvarlig for noe tap som måtte oppstå som følge av Løsningens ytelse, eller mangel på ytelse, eller for tapt fortjeneste, tilfeldige tap, konsekvenstap eller krav rettet mot Kunden fra en tredjepart.
Leverandøren sitt ansvar for skade og tap relatert til bruksretten, herunder for uaktsomt forhold, skal ikke under noen omstendighet overstige vederlaget som Kunden har betalt for perioden de siste 12 mnd frem til skade eller tap oppstår.
8 Varighet – opphør
Bruksretten er ikke underlagt bindingstid og gjelder fra det tidspunkt Kunden tar løsningen i bruk og gjelder frem til Kunden sier opp Bruksretten ved registrering på Leverandørens web-portal og de-aktiverer sin tilgang til Løsningen. Eventuelt vederlag som allerede er betalt for fremtidig bruk kan ikke refunderes ifm avslutning.

Leverandøren kan heve avtalen med Kunden dersom Kunden gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av de forpliktelser som fremgår av nærværende avtale. Hevingen trer i kraft ved Kundens mottakelse av skriftlig varsel om heving.

Ved utløpet av lisensperioden skal Kunden avslutte all bruk av Løsningen Leverandøren skal på sin side gjøre Kundens data, ref punkt 9, tilgjengelig for Kunden for eventuell overføring til annet system i Leverandørens standard format. Ved eventuell konvertering til annet format etableres dette som et eget prosjekt på avtalte kommersielle betingelser.

9 EIERSKAP TIL KUNDENS DATA – LEVERANDØRENS ANSVAR
Kunden er eier av alle data som overføres til Løsningen gjennom Kundens bruk. Leverandøren kan ikke benytte Kundens data til noe annet formål enn oppfyllelse av sine driftsoppgaver etter denne Avtalen. Kunden er innforstått med at Kunden selv har ansvaret for å innhente eventuelt nødvendig samtykke fra sine kunder (bolig-/prosjektkunder m.v.) for registrering og behandling av personopplysninger.

Leverandøren vil ta alle rimelige og nødvendige forholdsregler for å sikre Kundens data, herunder periodisk backup m.v, men Kunden er innforstått med at det kan oppstå ekstraordinære og uforutsette forhold som gjør at Kundens data kan gå tapt. Kunden oppfordres derfor til å ta egen backup av særlig kritiske data.

10 PERSONOPPLYSNINGER M.V.
Bruk av tjenesten omfatter innhenting, lagring og bearbeiding av personopplysninger (informasjon om mv.) Kunden er selv behandlingsansvarlig for personopplysninger som innhentes, registreres og behandles gjennom Kundens bruk av tjenesten.
Leverandøren vil opptre som din databehandler og lagre/behandle lagrede personopplysninger på Kundens vegne. Opplysningene vil kun benyttes for å levere tjenesten og vil ikke tas i bruk til noe annet formål uten Kundens samtykke. Leverandøren tar imidlertid forbehold om å kunne utnytte anonymiserte data for statistikk og kartlegging av bruk mv.
Lagring og behandling av personopplysninger vil skje i samsvar med de krav som følger av Personopplysningslovens og Personopplysningsforskriften og annet relevant regelverk.
Leverandøren vil gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av personopplysninger, jf. personopplysningslovens § 13. Alle av Leverandørens ansatte har taushetsplikt mht slike opplysninger.
Leverandøren vil dokumentere informasjonssystemet og sikkerhetstiltakene og gjennomføre jevnlige sikkerhetsrevisjoner. Dokumentasjonen skal på forespørsel være tilgjengelig for Kunden, Datatilsynet og Personvernnemnda.
Leverandøren vil umiddelbart orientere Kunden om eventuelle brudd på datasikkerhet mv. som kan ha innvirkning på sikkerhet for personopplysninger som behandles av Leverandøren. Leverandøren vil også bistå dersom det kommer krav om sletting av opplysninger mv. fra privatpersoner, men dette tilbys som en betalbar tjeneste.
Leverandøren skal sørge for at eventuelle underleverandører som benyttes knyttet til behandling av personopplysningene, påtar seg tilsvarende forpliktelser som i dette punkt 10.
Ved avslutning av tjenesten skal personopplysningene tilbakeføres til Kunden eller slettes.

Kunden er videre informert om at opplysninger om Kundens leverandører (virksomhetsnavn, kontaktinformasjon m.v.) som lagres i Løsningen vil kunne bli gjort tilgjengelig for andre brukere av Løsningen gjennom samling av slike opplysninger i et globalt leverandørregister. Kundens leverandører vil ifm Kundens registrering av vedkommendes rolle i Løsningen få varsel om oppføringen og vil samtidig motta tilbud om registrering av bruker og utvidet tilgang fra Leverandøren.

11 FORCE MAJEURE
Dersom forhold som ligger utenfor partenes kontroll helt eller delvis hindrer partene i å oppfylle sine plikter i henhold til avtalen, skal partenes plikter suspenderes i den utstrekning hindringen gjør dette nødvendig, for så lang tid som hindringen består. Dette omfatter forhold som streik, lockout, naturkatastrofer, krig, og liknende som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure.
Dersom hindringen vedvarer, kan hver av partene kreve avtalen hevet med en måneds skriftlig varsel, dersom hindringen gjør det urimelig eller særlig byrdefullt for vedkommende part å opprettholde avtalen. Heving etter dette punkt gir ikke partene rett til å kreve erstatning, men Leverandøren har krav på vederlag for ytelser som er levert.

12 BRUK SOM KUNDEREFERANSE M.V.
Kunden samtykker i å kunne navngis som referansekunde, herunder ved bruk av Kundens logo, i forbindelse med Leverandørens markedsføring av sin virksomhet og Løsningen.

13 OVERDRAGELSE
Kunden kan ikke overdra eller for øvrig overføre sine interesser, rettigheter eller forpliktelser etter Bruksretten uten forutgående skriftlig samtykke fra Leverandøren. Dette inkluderer alle former for overdragelser, herunder gjennom avtaler, fusjon, omorganisering/konsolidering av Kundens virksomhet m.v.

14 LOVVALG – VERNETING
Partene er herved enige om at alle spørsmål med tilknytning til Bruksretten skal avgjøres i henhold til norsk lov.

Alle tvister med tilknytning til avtaleforholdet skal avgjøres ved de alminnelige domstoler, og partene vedtar Sør-Trøndelag tingrett som rett verneting for spørsmål med tilknytning til denne Avtalen.